Algemene voorwaarden


Donny the illustrator is een onderneming van illustrator Donny van der Velden. Donny the Illustrator ontwerpt illustraties in opdracht voor verschillende doeleinden, verkoopt illustraties online en is ook benaderbaar voor creatief advies.

Bij een samenwerking en bij gebruikmaking van illustraties afkomstig van Donny the Illustrator, zijn de volgende algemene voorwaarden van kracht. 

Prijsafspraken:

Vooraf aan een opdracht wordt er tussen de opdrachtgever en Donny the illustrator een prijsafspraak gemaakt door middel van een offerte. De offerte is altijd een indicatie van de kosten en is dus niet bindend. 

In het ontwerpproces kunnen onvoorziene werkzaamheden kostenverhogend werken. Dit zal echter altijd in overleg gaan met de opdrachtgever.

Facturering:

Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. 

Schetsfase en Deadline:

Bij aanvang van de opdracht wordt afgesproken hoeveel schetsvoorstellen er bij de prijs inbegrepen zijn. Extra schetsvoorstellen die niet vooraf berekend zijn kunnen kostenverhogend zijn. Dit altijd in overleg.

Afspraken over deadlines, zij het tussentijds of niet, worden vooraf aan de opdracht vastgesteld.

Vertraging van de opdracht, opgelopen door late reactie op voorgestelde ontwerpen ligt binnen de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. 

Wijziging, of annulering opdracht:

Mochten er tijdens het ontwerpproces wijzigingen ontstaan in de wensen van de opdrachtgever, dan kan er in overleg een meerprijs worden bepaald. 

Bij het annuleren van de opdracht, worden de reeds gedane werkzaamheden in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Wijzigingen aan de illustratie:

Het is de opdrachtgever of een derde partij niet toegestaan de illustratie te wijzigen, zonder toestemming van Donny the illustrator. 

Reproductie schetsvoorstellen:

Het is de opdrachtgever niet toegestaan schetsvoorstellen en andere schetsen, goed- dan wel afgekeurd te reproduceren in welke vorm dan ook, tenzij anders afgesproken. Ook op schetsen geld het auteursrecht van Donny the illustrator. 

Naamsvermelding:

Bij publicatie van de illustratie dient de naam van Donny the illustrator vermeld te worden. Bij redactioneel gebruik is dit een voorwaarde. Bij commercieel gebruik wordt de wijze van vermelding overlegd met de opdrachtgever.

Auteursrecht:

Tenzij anders overeengekomen, blijft het auteursrecht bij Donny the illustrator

De opdrachtgever verkrijgt, tenzij anders afgesproken, door betaling exclusief recht om de illustratie te publiceren binnen de afgesproken uitgave. Enkele voorbeelden zijn, boeken, promotiemateriaal en digitale uitgaves. 

Wanneer de wens aanwezig is om de illustratie voor andere doeleinden dan in eerste instantie afgesproken te gebruiken, dan dienen daar afspraken over te worden gemaakt. Ook zit daar een eventuele vergoeding aan vast. 

Eigendomsrecht:

Tenzij nadrukkelijk schriftelijk vastgelegd, blijven de originele en/of papieren illustraties eigendom van Donny the illustrator.

Vrijwaring aansprakelijkheid:

De opdrachtgever vrijwaart Donny the illustrator voor aansprakelijkheid t.a.v. auteursrechten betreffende het door de opdrachtgever verstrekte referentiemateriaal. Dit kan gaan om foto’s, tekeningen, filmpjes en dergelijke. Dit geld ook voor ongewild verlies, beschadiging of vernietiging van materialen en/of gegevens.

Drukexemplaren:

Waar mogelijk zal de opdrachtgever aan Donny the illustrator enkele gedrukte proeven of exemplaren toesturen wanneer reproductie heeft plaatsgevonden, tenzij anders overeengekomen.

Niet nakomen betalingsverplichtingen:

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever, vervallen alle door Donny the illustrator aan hem overgedragen rechten. Dit houdt in dat het de opdrachtgever niet is toegestaan het beschikbare gestelde werk te gebruiken of te reproduceren. 

Donny the illustrator werkt onder de volgende modelovereenkomsten:

  • Modelovereenkomst illustratoren van kinderboeken (Nederlands Uitgeversverbond) 91016.34914.1.0.D
  • Modelovereenkomst Illustratoren/ animatoren van de BNO, 6 september 2016 onder nummer      90616.58089-1 beoordeelde overeenkomst.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst zullen worden berecht door de bevoegde rechte te Amsterdam.